s-2430pu3h/u-24pr1h5

  1. khang0902

    Panasonic S-2430PU3H/U-24PR1H5

    - Dàn lạnh: S-2430PU3H - Dàn nóng: U-24PR1H5
Top